DEFINICJE UYTYCH POJ

POJCIE

ZNACZENIE

Regulamin

?

Niniejszy regulamin wraz z zacznikami. Regulamin dostpny jest do wgldu w siedzibie Licencjodawcy oraz na stronie internetowej. Niniejszy regulamin stanowi regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn.

Waciciel

?

Nivette spka z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib w Warszawie przy ul. Lotniczej 3/5, zarejestrowan w rejestrze przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego, prowadzonym przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000135322,

Uytkownik

?

osoba korzystajca z Serwisu lub podmiot, ktry ta osoba reprezentuje, w ktrego imieniu tworzy i obsuguje konto w Serwisie lub dokonuje zakupu. Osoba ta musi by penoletnia, posiadajca pen zdolno do czynnoci prawnych,.

Uytkownik Niezarejestrowany

?

Uytkownik, ktry dokonuje jednorazowego zakupu za porednictwem Serwisu bez rejestracji,

Klient

?

Uytkownik lub Uytkownik Niezarejestrowany skadajcy zamwienie za porednictwem Serwisu,

Serwis

?

serwis internetowy sklep.nivette..pl dostpny na stronie www. sklep.nivette.pl,

Konto

?

konto w Serwisie o okrelonym przez Uytkownika loginie i hale, zakadane przez danego Uytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji. Konto zakadane jest na podstawie Regulaminu, zgodnie z informacjami znajdujcymi si w Serwisie.

Polityka Prywatnoci

?

dokument udostpniony Uytkownikom Serwisu, zawierajcy kluczowe informacje dotyczce ochrony prywatnoci Uytkownikw tj. w szczeglnoci ochrony danych osobowych oraz polityki plikw cookies,

Ustawa o prawach

konsumenta

?

Ustawa prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 poz. 827 ze zm.),

Ustawa o wiadczeniu usug drog elektroniczn

?

Ustawa o wiadczeniu usug drog elektroniczn - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Konsument

?

Osoba fizyczna, o ktrej mowa w art. 221 kodeksu cywilnego;

Administrator

?

Waciciel lub oraz osoby dziaajce na jego rzecz i w jego imieniu oraz przez niego do dziaania upowanione;

1. Informacje oglne

1. Serwis internetowy sklep.nivette.pl skierowany jest do osb fizycznych, osb prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowoci prawnej i wiadczy usug sprzeday towarw oferowanych przez Waciciela.

2. Poniszy Regulamin okrela zasady funkcjonowania i korzystania przez Uytkownikw ze Serwisu oraz z usug dostpnych za jego porednictwem, polegajcych na moliwoci zakupu czci samochodowych oraz innych towarw oferowanych przez Waciciela.

3. Korzystanie z Serwisu moe si odbywa tylko i wycznie w oparciu o poniej przedstawione zasady. Korzystanie z Serwisu w jakiejkolwiek dostpnej formie oznacza przyjcie do wiadomoci i akceptacj poniszego Regulaminu w caoci. Uytkownik owiadcza, e tre Regulaminu jest mu znana i zobowizuje si do przestrzegania postanowie w nim zawartych.

4. Regulamin okrela oglne zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczeglnoci prawa i obowizki Uytkownikw. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie maj przepisy powszechnie obowizujcego polskiego prawa, w szczeglnoci kodeksu cywilnego. Dokonujc rejestracji lub jednorazowego zakupy za porednictwem Serwisu Uytkownik potwierdza, i znana mu jest tre regulaminu i godzi si na jego obowizywanie.

5. Celem dziaania Serwisu jest zaoferowanie Klientom dostpu do oferty sklepu, tj. w szczeglnoci moliwoci dokonywania zakupw prezentowanych towarw przez Internet.

6. W celu zalogowania si do Serwisu, Uytkownik obowizany bdzie poda login oraz haso.

7. Zarejestrowany Uytkownik wyraa zgod na otrzymywanie komunikatw lub informacji od Serwisu na adres poczty elektronicznej Uytkownika, wskazany przez niego numer telefonu komrkowego, jak i za porednictwem Serwisu. Cofnicie tej zgody jest rwnoznaczne z daniem usunicia konta Zarejestrowanego Uytkownika. Szczegy przetwarzania danych okrela Polityka Prywatnoci.

8. W przypadku wtpliwoci, co do prawdziwoci danych podanych przez Zarejestrowanego Uytkownika, Administrator zastrzega sobie prawo do zadania od uytkownika potwierdzenia tosamoci, a w razie bezskutecznoci tych dziaa. zablokowania konta Zarejestrowanego Uytkownika.

9. Bez pisemnej zgody Administratora niedopuszczalne jest ujawnianie informacji dostpnych w Serwisie osobom, ktre nie s Uytkownikami Serwisu.

10. Administrator gwarantuje Uytkownikowi bdcemu Konsumentem wszelkie uprawnienia wynikajce z powszechnie obowizujcych przepisw prawa.

11. Autorskie prawa majtkowe do elementw graficznych Serwisu, w tym do logo, a take od ukadu i kompozycji tych elementw umieszczonych w Serwisie przysuguj Administratorowi. Zabronione jest wykorzystywanie przez Uytkownikw elementw graficznych oraz ich ukadu i kompozycji a take oznacze bdcych przedmiotem praw przysugujcych Administratorowi za wyjtkiem sytuacji wyranie wskazanych w Regulaminie lub za zgod Administratora.

12. W przypadku, gdy Uytkownik jest Konsumentem w miejsce postanowie odmiennych stosowa naley zasady obowizujce zgodnie z przepisami prawa dotyczcymi sprzeday konsumenckiej. Przez umow sprzeday zawieran z Uytkownikiem bdcym Konsumentem rozumie naley umow sprzeday na odlego w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.

13. Minimalne wymagania sprztowe niezbdne do prawidowego korzystania z serwisu to: komputer osobisty wraz z kart sieciow lub modemem umoliwiajcymi dostp do sieci Internet, system operacyjny Windows, Mac OS, Linux, posiadajcy rodowisko graficzne i standardow przegldark internetow (np.Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome), poczenie z sieci Internet.

2. Skadanie zamwie

1. Zoenie zamwienia stanowi owiadczenie woli zawarcia umowy sprzeday z Wacicielem. Waciciel potwierdza otrzymanie zamwienia, poprzez przesanie na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenia otrzymania zamwienia.

2. Przesanie potwierdzenia otrzymania zamwienia nie stanowi przyjcia oferty. Potwierdzenie jest jedynie informacj wpynicia zamwienia od Klienta. Klient przyjmuje do wiadomoci, e zamwiony przez niego Towar moe nie by dostpny w chwili zoenia Zamwienia w magazynie sklepu, co moe wyduy realizacj zamwienia.

3. Zamwienie zostaje przyjte dopiero po przesaniu na wskazany adres mailowy wiadomoci zawierajcej potwierdzenie realizacji zamwienia wraz z numerem referencyjnym.

4. W celu zoenia zamwienia Klient musi dokona:

a. wyboru zamawianych towarw,

b. wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma by wystawiony dowd zakupu (mog to by rne adresy),

c. wyboru sposobu patnoci.

5. Skadanie zamwie nastpuje poprzez dodawanie towarw do wirtualnego koszyka, zgodnie z odpowiednia funkcj Serwisu. Przed zoeniem Zamwienia Klient dokonuje wyboru iloci oraz innych cech zakupionego towaru, jak rwnie wybiera inne elementy zamwienia, tj. w szczeglnoci opcje dostawy oraz sposb patnoci.

6. Potwierdzenie zamwienia nastpuje poprzez wybranie odpowiedniej opcji z panelu koszyka.

7. Poprzez kliknicie ikony zamw Klient akceptuje warunki Regulaminu, cechy zakupionego towaru, w tym jego cen i zobowizuje si do zapaty ceny oraz kosztw dostawy.

3 Cennik i sposb patnoci

1. Ceny podane przy poszczeglnych towarach s cenami brutto.

2. Wszystkie ceny podawane s w zotych polskich. Cena nie obejmuje kosztw dostawy. Koszty dostawy wskazywane s niezalenie od ceny towarw i po ostatecznym wybraniu zamwienia.

3. Serwis obsuguje nastpujce sposoby patnoci za towary:

a. przelewem na rachunek bankowy Waciciela,

b. za pobraniem

c. kart patnicz.

d. kart patnicz.

4. W przypadku patnoci w formie przelewu bankowego realizacja zamwienia dopiero po zaksigowaniu przelewu na rachunku bankowym Waciciela.

5. W przypadku dokonania opaty przed potwierdzeniem zamwienia przez Serwis, w przypadku gdy serwis nie potwierdzi zamwienia, zostanie ono anulowane. W sytuacji anulowania wpacona kwota zostanie zwrcona w caoci.

4. Dostawa towarw

1. Dostawa towaru odbdzie si w sposb wybrany przez Klienta spord moliwoci widocznych w panelu klienta.

2. W przypadku wyboru dostawy kurierem, dostawa bdzie realizowana by za porednictwem firmy kurierskiej Wicej informacji o podmiocie oraz regulamin dorcze znajduje si na stronie internetowej,

3. Szczegowe informacje odnonie cen i terminw poszczeglnych dostaw znajduj si w panelu wyboru opcji dostawy na stronie internetowej Serwisu.

5. Interfejs uytkownika

1. Po wejciu do Serwisu Uytkownik uzyskuje dostp do jego funkcjonalnoci.

2. W zakadce ?Nasza Firma? znajd si aktualne dane kontaktowe Administratora oraz informacje o sklepie.

3. W zakadce ?Regulamin? znajduje si niniejszy Regulamin.

4. W zakadce ?Twoje Konto? Uytkownik posiada dostp do historii zamwie oraz danych osobowych i innych informacji o Uytkowniku.

5. W zakadce ?Polityka Prywatnoci? znajduje si informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz inne informacje zwizane z prywatnoci.

6. Postpowanie reklamacyjne

1. Uytkownik ma prawo wnie reklamacj dotyczc zoonych zamwie oraz we wszelkich innych kwestiach okrelonych w niniejszym Regulaminie.

2. Reklamacja powinna zosta przesana drog e-mail na adres sklep@nivette.pl lub poczt tradycyjn na adres Licencjodawcy wskazany w Regulaminie.

3. Uytkownik ma prawo zoy reklamacje w terminie nie duszym ni 14 dni od dnia zaistnienia okolicznoci ni objtych.

4. Reklamacja powinna zawiera co najmniej oznaczenie uytkownika, tj. imi, nazwisko, login, adres kontaktowy, a take opis problemu bdcego podstaw reklamacji.

5. Waciciel rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgoszenia. O sposobie zaatwienia reklamacji powiadomi zgaszajcego drog elektroniczn lub za porednictwem poczty tradycyjnej.

6. Reklamacje niezawierajce wszystkich niezbdnych danych lub wniesione po terminie nie podlegaj rozpatrzeniu.

7. Odstpienie od umowy

1. Konsumentowi przysuguje na podstawie powszechnie obowizujcych przepisw prawa - prawo do odstpienia od umowy zawartej na odlego, bez podania przyczyny w terminie 14 od dnia dostarczenia towarw.

2. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstpienia od umowy zawartej na odlego nie przysuguje konsumentowi w przypadku, gdy przedmiotem wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wedug specyfikacji konsumenta lub suca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. towar spersonalizowany), wiadczenia, ktre z uwagi na ich charakter nie mog zosta zwrcone lub ktrych przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu oraz innych przypadkach okrelonych przez powyszy przepis

3. W przypadku odstpienia od umowy zawartej na odlego, umowa jest uwaana za niezawart. To, co strony wiadczyy, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

4. W przypadku odstpienia przez Uytkownika od umowy zgodnie niniejszym przepisem obowizany jest przesa owiadczenie o odstpieniu od umowy na pimie lub innym trwaym noniku oraz odesa towar na wskazany poniej adres wraz dowodem zakupu. Wzr owiadczenia o odstpieniu od umowy stanowizacznikdo Regulaminu.

5. Waciciel dokona zwrotu zapaconej ceny towaru, ewentualnych kosztw wysyki na wskazany przez Klienta numer konta bankowego w terminie 14 dni od otrzymania owiadczenia o odstpieniu, a Klienta jest zobowizany do niezwocznego zwrotu towaru na adres firmy.

8. Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Licencjodawca.

2. Dane osobowe Uytkownikw s przetwarzane w celu realizacji niniejszej Umowy, kontaktu z Uytkownikiem oraz w zalenoci od dodatkowo wyraonej zgody take w celach marketingowych.

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbdne dla realizacji celu, o ktrym mowa w ust. 2 powyej. Uytkownikowi przysuguje prawo wgldu do treci swych danych oraz ich poprawiania.

4. Szczegowe postanowienia dotyczce danych osobowych zawarte s w Polityce Prywatnoci dostpnej na stronie internetowej.

9. Konsumenci

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyczaj, ani nie ograniczaj jakichkolwiek praw Konsumentw przysugujcych im na mocy bezwzgldnie wicych przepisw prawa. W przypadku, gdy Uytkownik jest jednoczenie Konsumentem postanowienia niniejszego Regulaminu niezgodne z powyszymi przepisami s niewane, a pierwszestwo maj przepisy obowizujcego prawa.

2. W zwizku z tym, e Umowa Licencyjna dotyczy treci cyfrowych, ktre nie s zapisane na noniku materialnym, a spenianie wiadczenia rozpoczo si przed upywem terminu do odstpienia od Umowy Licencyjnej, Uytkownik bdcy Konsumentem nie jest uprawniony do odstpowania od Umowy Licencyjnej, zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

10. Przepisy kocowe

1. Waciciel jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu w kadym czasie. Zmiany wchodz w ycie w terminie 14 dni od daty poinformowania Uytkownika o zmianie Regulaminu. W celu uniknicia wtpliwoci, wprowadzone zmiany nie maj wpywu na wykonanie umw zawartych przed ich wejciem w ycie. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Uytkownik posiadajcy Konto uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o owiadczenie usug droga elektroniczn poprzez przesanie waciwego owiadczenia na adres Waciciela.

2. Wszelkie spory wynikajce z realizacji postanowie niniejszego Regulaminu strony bd staray si w pierwszej kolejnoci zaatwia drog porozumienia. W razie jego braku spory podlegaj rozstrzygniciu przez sd powszechny waciwy dla siedziby Waciciela, a w przypadku Konsumentw przez sd powszechny waciwy wedug przepisw ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postpowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 pn. zm.).

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maj przepisy prawa polskiego, w szczeglnoci Kodeksu cywilnego.

4. Uytkownik ma moliwo skorzystania z pozasdowych sposobw rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze wynikajcych z zawieranych z Wacicielem Umw.

5. Spraw do Sdu Polubownego moe wnie Konsument, ale take Uytkownik niebdcy Konsumentem, skadajc odpowiedni wniosek do waciwego terenowo Wojewdzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Formularze wnioskw, dostpne s na stronach internetowych Wojewdzkich Inspektoratw Inspekcji Handlowej, ktrych lista z danymi teleadresowymi znajduje si na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

6. Uytkownik bdcy Konsumentem, ma take prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentw lub zasign pomocy u waciwej terenowo Federacji Konsumentw. Informacje o Federacji Konsumentw znajduj si pod adresem: www.federacja-konsumentow.org.pl.

7. Niniejszy Regulamin Wchodzi w ycie w dniu 25-05-2018

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.