DEFINICJE UŻYTYCH POJĘĆ

POJĘCIE

 

ZNACZENIE

Regulamin

Niniejszy regulamin wraz z załącznikami. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Licencjodawcy oraz na stronie internetowej. Niniejszy regulamin stanowi regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Właściciel

Nivette spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Lotniczej 3/5, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000135322,

Użytkownik

osoba korzystająca z Serwisu lub podmiot, który ta osoba reprezentuje, w którego imieniu tworzy i obsługuje konto w Serwisie lub dokonuje zakupu. Osoba ta musi być pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,.

Użytkownik Niezarejestrowany 

Użytkownik, który dokonuje jednorazowego zakupu za pośrednictwem Serwisu bez rejestracji,

 

Klient

Użytkownik lub Użytkownik Niezarejestrowany składający zamówienie za pośrednictwem Serwisu,

 

Serwis 

serwis internetowy sklep.nivette..pl dostępny na stronie www. sklep.nivette.pl,

 

Konto

konto w Serwisie o określonym przez Użytkownika loginie i haśle, zakładane przez danego Użytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji. Konto zakładane jest na podstawie Regulaminu, zgodnie z informacjami znajdującymi się w Serwisie.

Polityka Prywatności 

dokument udostępniony Użytkownikom Serwisu, zawierający kluczowe informacje dotyczące ochrony prywatności Użytkowników tj. w szczególności ochrony danych osobowych oraz polityki plików cookies,

 

Ustawa o prawach

 konsumenta 

Ustawa prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 poz. 827 ze zm.),

 

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Konsument

Osoba fizyczna, o której mowa w art. 221 kodeksu cywilnego;

Administrator

Właściciel lub oraz osoby działające na jego rzecz i w jego imieniu oraz przez niego do działania upoważnione;

 

 

 

 

§ 1. Informacje ogólne

 

1.       Serwis internetowy sklep.nivette.pl skierowany jest do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej i świadczy usługę sprzedaży towarów oferowanych przez Właściciela.

2.       Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Użytkowników ze Serwisu oraz z usług dostępnych za jego pośrednictwem, polegających na możliwości zakupu części samochodowych oraz innych towarów oferowanych przez Właściciela.

3.       Korzystanie z Serwisu może się odbywać tylko i wyłącznie w oparciu o poniżej przedstawione zasady. Korzystanie z Serwisu w jakiejkolwiek dostępnej formie oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację poniższego Regulaminu w całości. Użytkownik oświadcza, że treść Regulaminu jest mu znana i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nim zawartych.

4.       Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. Dokonując rejestracji lub jednorazowego zakupy za pośrednictwem Serwisu Użytkownik potwierdza, iż znana mu jest treść regulaminu i godzi się na jego obowiązywanie.

5.       Celem działania Serwisu jest zaoferowanie Klientom dostępu do oferty sklepu, tj. w szczególności możliwości dokonywania zakupów prezentowanych towarów przez Internet.

6.       W celu zalogowania się do Serwisu, Użytkownik obowiązany będzie podać login oraz hasło.

7.       Zarejestrowany Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od Serwisu na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wskazany przez niego numer telefonu komórkowego, jak i za pośrednictwem Serwisu. Cofnięcie tej zgody jest równoznaczne z żądaniem usunięcia konta Zarejestrowanego Użytkownika. Szczegóły przetwarzania danych określa Polityka Prywatności.

8.       W przypadku wątpliwości, co do prawdziwości danych podanych przez Zarejestrowanego Użytkownika, Administrator zastrzega sobie prawo do zażądania od użytkownika potwierdzenia tożsamości, a w razie bezskuteczności tych działań. zablokowania konta Zarejestrowanego Użytkownika.

9.       Bez pisemnej zgody Administratora niedopuszczalne jest ujawnianie informacji dostępnych w Serwisie osobom, które nie są Użytkownikami Serwisu.

10.   Administrator gwarantuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem wszelkie uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

11.   Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Serwisu, w tym do logo, a także od układu i kompozycji tych elementów umieszczonych w Serwisie przysługują Administratorowi. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Administratorowi za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Administratora.

12.   W przypadku, gdy Użytkownik jest Konsumentem w miejsce postanowień odmiennych stosować należy zasady obowiązujące zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi sprzedaży konsumenckiej. Przez umowę sprzedaży zawieraną z Użytkownikiem będącym Konsumentem rozumieć należy umowę sprzedaży na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.

13.   Minimalne wymagania sprzętowe niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisu to: komputer osobisty wraz z kartą sieciową lub modemem umożliwiającymi dostęp do sieci Internet, system operacyjny Windows, Mac OS, Linux, posiadający środowisko graficzne i standardową przeglądarkę internetową (np.Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome), połączenie z siecią Internet.

 

 

§ 2. Składanie zamówień

 

1.       Złożenie zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z Właścicielem. Właściciel potwierdza otrzymanie zamówienia, poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenia otrzymania zamówienia.

2.       Przesłanie potwierdzenia otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia oferty. Potwierdzenie jest jedynie informacją wpłynięcia zamówienia od Klienta. Klient przyjmuje do wiadomości, że zamówiony przez niego Towar może nie być dostępny w chwili złożenia Zamówienia w magazynie sklepu, co może wydłużyć realizację zamówienia.

3.       Zamówienie zostaje przyjęte dopiero po przesłaniu na wskazany adres mailowy wiadomości zawierającej potwierdzenie realizacji zamówienia wraz z numerem referencyjnym.

4.       W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:

 

a.       wyboru zamawianych towarów,

b.       wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiony dowód zakupu (mogą to być różne adresy),

c.       wyboru sposobu płatności.

 

5.       Składanie zamówień następuje poprzez dodawanie towarów do wirtualnego koszyka, zgodnie z odpowiednia funkcją Serwisu. Przed złożeniem Zamówienia Klient dokonuje wyboru ilości oraz innych cech zakupionego towaru, jak również wybiera inne elementy zamówienia, tj. w szczególności opcje dostawy oraz sposób płatności.

6.       Potwierdzenie zamówienia następuje poprzez wybranie odpowiedniej opcji z panelu koszyka.

7.       Poprzez kliknięcie ikony zamów Klient akceptuje warunki Regulaminu, cechy zakupionego towaru, w tym jego cenę i zobowiązuje się do zapłaty ceny oraz kosztów dostawy.

§ 3 Cennik i sposób płatności

 

1.       Ceny podane przy poszczególnych towarach są cenami brutto.

2.       Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Cena nie obejmuje kosztów dostawy. Koszty dostawy wskazywane są niezależnie od ceny towarów i po ostatecznym wybraniu zamówienia.

3.       Serwis obsługuje następujące sposoby płatności za towary:

a.       przelewem na rachunek bankowy Właściciela,

b.       za pobraniem

c.       kartą płatniczą.

d.       kartą płatniczą.

4.       W przypadku płatności w formie przelewu bankowego realizacja zamówienia dopiero po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Właściciela.

5.       W przypadku dokonania opłaty przed potwierdzeniem zamówienia przez Serwis, w przypadku gdy serwis nie potwierdzi zamówienia, zostanie ono anulowane. W sytuacji anulowania wpłacona kwota zostanie zwrócona w całości.

§ 4. Dostawa towarów

 

1.       Dostawa towaru odbędzie się w sposób wybrany przez Klienta spośród możliwości widocznych w panelu klienta.

2.       W przypadku wyboru dostawy kurierem, dostawa będzie realizowana być za pośrednictwem firmy kurierskiej  Więcej informacji o podmiocie oraz regulamin doręczeń znajduje się na stronie internetowej,

3.       Szczegółowe informacje odnośnie cen i terminów poszczególnych dostaw znajdują się w panelu wyboru opcji dostawy na stronie internetowej Serwisu.

 

§ 5. Interfejs użytkownika

 

1.       Po wejściu do Serwisu Użytkownik uzyskuje dostęp do jego funkcjonalności.

2.       W zakładce „Nasza Firma” znajdą się aktualne dane kontaktowe Administratora oraz informacje o sklepie.

3.       W zakładce „Regulamin” znajduje się niniejszy Regulamin.

4.       W zakładce „Twoje Konto” Użytkownik posiada dostęp do historii zamówień oraz danych osobowych i innych informacji o Użytkowniku.

5.       W zakładce „Polityka Prywatności” znajduje się informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz inne informacje związane z prywatnością.

 

 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

 

1.       Użytkownik ma prawo wnieść reklamację dotyczącą złożonych zamówień oraz we wszelkich innych kwestiach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.       Reklamacja powinna zostać przesłana drogą e-mail na adres sklep@nivette.pl lub pocztą tradycyjną na adres Licencjodawcy wskazany w Regulaminie.

3.       Użytkownik ma prawo złożyć reklamacje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności nią objętych.

4.       Reklamacja powinna zawierać co najmniej oznaczenie użytkownika, tj. imię, nazwisko, login, adres kontaktowy, a także opis problemu będącego podstawą reklamacji.

5.       Właściciel rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. O sposobie załatwienia reklamacji powiadomi zgłaszającego drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

6.       Reklamacje niezawierające wszystkich niezbędnych danych lub wniesione po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

 

§ 7. Odstąpienie od umowy

 

1.       Konsumentowi przysługuje na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 od dnia dostarczenia towarów.

2.       Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. towar spersonalizowany), świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu oraz innych przypadkach określonych przez powyższy przepis

3.       W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

4.       W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy zgodnie niniejszym przepisem obowiązany jest przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie lub innym trwałym nośniku oraz odesłać towar na wskazany poniżej adres wraz dowodem zakupu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do Regulaminu.

5.       Właściciel dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru, ewentualnych kosztów wysyłki na wskazany przez Klienta numer konta bankowego w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, a Klienta jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu towaru na adres firmy.

 

§ 8. Dane Osobowe

 

1.       Administratorem danych osobowych jest Licencjodawca.

2.       Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu realizacji niniejszej Umowy, kontaktu z Użytkownikiem oraz w zależności od dodatkowo wyrażonej zgody także w celach marketingowych.

3.       Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do treści swych danych oraz ich poprawiania.

4.       Szczegółowe postanowienia dotyczące danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej.

 

 

§ 9. Konsumenci

 

1.       Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają, ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku, gdy Użytkownik jest jednocześnie Konsumentem postanowienia niniejszego Regulaminu niezgodne z powyższymi przepisami są nieważne, a pierwszeństwo mają przepisy obowiązującego prawa.

2.       W związku z tym, że Umowa Licencyjna dotyczy treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Licencyjnej, Użytkownik będący Konsumentem nie jest uprawniony do odstępowania od Umowy Licencyjnej, zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

 

§ 10. Przepisy końcowe

 

1.       Właściciel jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty poinformowania Użytkownika o zmianie Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzone zmiany nie mają wpływu na wykonanie umów zawartych przed ich wejściem w życie. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Użytkownik posiadający Konto uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o oświadczenie usług droga elektroniczną poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Właściciela.

2.       Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Właściciela, a w przypadku Konsumentów przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).

3.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

4.       Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych z Właścicielem Umów.

5.       Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Użytkownik niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Formularze wniosków, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

6.       Użytkownik będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentow.org.pl.

7.       Niniejszy Regulamin Wchodzi w życie w dniu 25-05-2018

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.